Élections Municipales Candidat

Fiche Candidat – Élections Municipales

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2018/01/استمارة-مترشح-للانتخابات-البلدية-2018.pdf

Demande de Candidature – 60 Sièges

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2018/01/مطلب-ترشح-60-مقعد-الانتخابات-البلدية-2018.pdf

Demande de Candidature – 54 Sièges

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2018/01/مطلب-ترشح-54-مقعد-الانتخابات-البلدية-2018.pdf

Demande de Candidature – 48 Sièges

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2018/01/مطلب-ترشح-48-مقعد-الانتخابات-البلدية-2018.pdf

Demande de Candidature – 42 Sièges

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2018/01/مطلب-ترشح-42-مقعد-الانتخابات-البلدية-2018.pdf

Demande de Candidature – 36 Sièges

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2018/01/مطلب-ترشح-36-مقعد-الانتخابات-البلدية-2018.pdf

Demande de Candidature – 30 Sièges

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2018/01/مطلب-ترشح-30-مقعد-الانتخابات-البلدية-2018.pdf

Demande de Candidature – 24 Sièges

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2018/01/مطلب-ترشح-24-مقعد-الانتخابات-البلدية-2018.pdf

Demande de Candidature – 18 Sièges

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2018/01/مطلب-ترشح-18-مقعد-الانتخابات-البلدية-2018.pdf

Demande de Candidature – 12 Sièges

http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2018/01/مطلب-ترشح-12-مقعد-الانتخابات-البلدية-2018.pdf